Slovenščina

1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 5. teden 6. teden 7. teden 8. teden 9. teden 10. teden 11. teden

Meglice radostnih pomladnih dni naj nas kmalu zapustijo …

Sedmošolke in sedmošolci,

tedensko boste prejeli teme, gradivo in navodila za samostojno delo na domu. Bodite uspešni, predvsem pa ostanite ZDRAVI!

Želimo, da se kmalu vidimo.

Učitelji slovenščine 

Na vaša vprašanja v zvezi z učno snovjo smo vam na voljo na elektronskih naslovih:

anka.voh@gmail.com

brigita.grobelnik@gmail.com

sonja.bric@gmail.com

tomaz.repensek@gmail.com

vlasta.suber@gmail.com

Razveselili pa se bomo tudi pozdravov, pesmic, fotografij, kako pridno delate naloge, uživate na soncu, pomagate staršem na vrtu …

11. teden: 1.-5. 6. 2020

Sedmošolke, sedmošolci!

Vidimo se v sredo. K pouku slovenščine prinesite oba delovna zvezka, berilo in zvezek.

Do takrat naredite naloge, ki jih v času šolanja na daljavo še niste.

Lepo vas pozdravljamo,

učitelji slovenščine.

 

10. teden:  25. 5.–29. 5.

SLOVENŠČINA 7

 Učna tema  Delo in gradivo

1.     del

Homer: Odisej in kiklop Polifem

V berilu, na strani 160, ali na spodnji povezavi preberi o Homerju, starogrškem pesniku. Izdelaj miselni vzorec o njegovem življenju in delu.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB7B&pages=160-161

Na istih straneh najdeš tudi odlomek Odisej in kiklop Polifem (v prozni priredbi) iz njegove pesnitve Odiseja. Preberi ga ali pa ga poslušaj.

Na spodnji povezavi si poglej odlomek v filmu in ga primerjaj s tistim v berilu. Kaj ugotoviš?

https://www.youtube.com/watch?v=R9KZBF78JFM

(od 35 do 50 minut)

2.     del

Bajka

V zvezek prepiši značilnosti bajke (PRILOGA).

V odlomku Odisej in kiklop Polifem poišči tri primere za pretiravanje in jih v priponki še danes pošlji svoji učiteljici.

Če želiš, si oglej cel film Odisej.

DOD SLJ

Iz lastnih izkušenj pisno predstavi primer zvitosti, ki ni nikomur povzročil nobene škode.

Z vedoželjne pa še dodatek – na spodnji povezavi preberite ali poslušajte

bajko Vila, ki jo je napisal Janez Trdina.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB7B&pages=154-155

 

9. teden: 18.–22. 5.

SLOVENŠČINA 7

 Učna tema  Delo in gradivo

1.     del

Pripovedka

 

 

 

Fran Levstik, Martin Krpan z Vrha

V berilu na straneh 184–185 ali na spodnji povezavi preberi/poslušaj ljudsko zgodovinsko pripovedko Kralj Matjaž.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB7B&pages=184-185

Lahko si pogledaš tudi posnetek lutkovne uprizoritve (klikni na filmski trakec levo zgoraj).

V zvezek prepiši značilnosti pripovedke (PRILOGA 1).

Na spodnji povezavi preberi celo prvo slovensko umetno/avtorsko pripovedko Martin Krpan z Vrha.

http://lit.ijs.si/martinkr.html

2.     del

Fran Levstik, Martin Krpan

F. Levstik (ŽiD)

V zvezek naredi zapis z naslovom Fran Levstik, MARTIN KRPAN (PRILOGA 2).

 

Tvori intervju s Franom Levstikom. Uporabi čim več podatkov, ki so v PRILOGI 3.

DOP SLJ

Na spodnji povezavi preberi ali poslušaj

ljudsko junaško pripovedko Kako je Peter Klepec nagnal Turke.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB7B&pages=186-187

Z vedoželjne pa še dodatek – na spodnji povezavi preberite ali poslušajte

ljudsko razlagalno pripovedko Ajda in Slovenci.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB7B&pages=182-183

Poglejte si tudi posnetek o ajdi (klikni na filmski trakec levo zgoraj).

 

8. teden: 11. 5.–15. 5.

SLOVENŠČINA 7

Naj je dobro ali slabo – vse je ful …

Naj gre v klas ali v pozabo – vse je ful …       (Tone Pavček)

Sedmošolke in sedmošolci!

Okrog nas pomlad, ljubezen, dišeči vonj, zeleno …

Pa tudi knjige, zvezki, naloge, OCENJEVANJE …

V mesecu aprilu ste brali in pisali opis ter o njem preverjali svoje znanje, zdaj pa ga boste tvorili za oceno.

 Učna tema  Delo in gradivo

1.     del

Opis življenja ljudi v dani državi ali skupnosti – sprejemanje

Priprava na tvorbo

Seznanil/-a se boš z življenjem Japoncev. Preberi besedilo in reši naloge.

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del

Strani: 68−74, naloge: 1.−9.

V tem tednu boš za oceno opisal/-a življenje ljudi v izmišljeni deželi. V PRILOGI 1 je razpredelnica za podatke.

2.     del

Opis življenja ljudi v izmišljeni deželi –

tvorba

 

Učiteljičina povratna informacija

S pomočjo podatkov v razpredelnici tvori povedi in te smiselno poveži v besedilo – opis.

Da boš čim bolj uspešen/-a, v PRILOGI 2 preberi navodila za pisanje te besedilne vrste.

Opis življenja ljudi v izmišljeni deželi pretipkaj in ga v priponki po e-pošti pošlji učiteljici do četrtka, 21. 5.

Ta datum upoštevaj, kajti učiteljice ne bomo ovrednotile izdelkov, ki jih bomo prejele kasneje.

Ko ti bo učiteljica poslala povratno informacijo, napiši popravo.

DOD SLJ

Opiši življenje sedmošolcev na naši šoli. Najprej oblikuj anketo, s katero boš

raziskal/-a njihove življenjske navade.

Učenke in učenci, ki želite vsebine 8. tedna še dodatno utrditi, rešite interaktivne vaje:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html

(od str. 24 do 26)

 

7. teden: 4. 5.–8. 5.

 Učna tema  Delo in gradivo

1.     del

Vrste pogovorov

Najprej reši naloge v SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del, in sicer od 1. do 7. na straneh 6–8.

Nato v ZVEZEK prepiši, kaj je značilno za pogovore (zapis je v PRILOGI).

2.     del

Pogajalni pogovor

(sprejemanje)

Tvorba pogovora

Komunikacija z učiteljico

Oglej si posneti pogovor in reši naloge od 9. do 19. na straneh 8–11.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS7SDZ_2del&pages=8-9

Tvori neuradni pogajalni pogovor, ki se odvija doma med tabo in mamo/očetom/sestro/bratom. Tema naj bo pouk na daljavo.

Pogovor lahko posnameš in ga v priponki po e-pošti pošlješ učiteljici do ponedeljka, 11. 5.

DOP SLJ

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html

(od str. 42 do 43)

Učenci, ki želite vsebine 7. tedna še dodatno utrditi, rešite še interaktivne vaje:

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2284/index.html

(od str. 1 do 4)

 

 

Prvomajske počitnice

6. teden: 20. 4.–24. 4.

 Učna tema  Delo in gradivo

1.     del

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

O VRSTAH BESED reši učni list, ki je v prilogi. Odgovore lahko pišeš tudi v zvezek

2.     del

PREVERJANJE ZNANJA

 

 

 

Komunikacija z učiteljico

Preveri svoje znanje, kajti tudi iz te snovi boš dobil oceno v mesecu maju ali juniju.

Naloge so v prilogi. Odgovore lahko pišeš tudi v zvezek.

Rešeno 16. nalogo oziroma napisano uradno vabilo v priponki pošlji učiteljici do petka, 24. 4.

Ko prejmeš povratno informacijo, k svojemu seštevku točk prištej še učiteljičine in nato napiši popravo.

OPOMBA

Rešitve preglej s pomočjo prilog, ki bosta objavljeni malo kasneje …

rPreverjanje

rVrsteBesed

DOD SLJ

Sestavi nalogo za utrjevanje.

Učenci, ki želite vsebine 6. tedna še dodatno utrditi, rešite vaje še v

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del, in sicer na

straneh: 127−129, naloge: 1.−9.

 

5. teden: 14.–17. 4.

 

Učna tema

 

Delo in gradivo

1. del

VABILO (branje)

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del

Strani: 120−126, naloge: 3.−15.

*V ZVEZEK prepiši, kaj je značilno za vabilo (zapis je v PRILOGI).

2. del

VABILO (pisanje)

 

 

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del

17. naloga na strani 127.

a) Napisano uradno vabilo iz 17. naloge v priponki pošlji po e-pošti sošolcu/-ki.

b) Sošolcu/-ki napiši povratno informacijo o tem, kako uspešen/-na je bil/-a pri pisanju vabila. Pri vrednotenju naj ti bo v pomoč PRIMER V PRILOGI.

c) Ko prejmeš povratno informacijo, vabilo popravi.

DOP SLJ

Po zgledih vadi pisanje uradnega in neuradnega dopisa (navadnega/elektronskega).

VELIKONOČNI PONEDELJEK (13. 4.)

Učenci, ki želite vsebine 5. tedna še dodatno utrditi, rešite še interaktivne vaje:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html

(od str. 9 do 13)

OPOMBA
Pri besedilu Moj delovni teden na daljavo gre za preverjanje pred ocenjevanjem, ki ga boste morali opraviti v mesecu maju.

 

4. teden (6. 4.–10. 4.) – SLOVENŠČINA 7

Učna tema Delo in gradivo
Učenke in učenci, pred vami so navodila za cel teden, delo pa si časovno razporedite sami.

1. DEL

OPIS ŽIVLJENJA OSEBE (branje in značilnosti te besedilne vrste)

—————

*SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del

Strani: 40−44, naloge: 4., 6.−14.

*V ZVEZEK prepiši, kaj je značilno za opis življenja osebe (zapis je v prilogi).

 

———————————————————————

2. DELTvorba opisa življenja osebe (pisanje)

Komunikacija z učiteljico

(e-dopisi)

*Za uvod PREBERI opis življenja osebe Borutovi najstniški dnevi (priloga).*V ZVEZEK napiši, kako preživiš teden v tem času, ko si doma (navodila so v prilogi).

*Pred pisanjem si V ZVEZEK nariši urnik delovnega tedna (primer za urnik s pripisom je v prilogi) in ga nato ustno ubesedi.

———————————————————————

*Besedilo z naslovom Moj delovni teden na daljavo iz zvezka pretipkaj in ga kot dokument pošlji svoji učiteljici na njen e-naslov do petka, 17. 4. (pri pisanju e-sporočila pa upoštevaj pravila zgradbe).

*Dodaj priponko, v kateri je slika urnika s pripisom.

Dobil/-a boš povratno informacijo o tem, kako si bil/-a pri delu uspešen/-na.

DOD SLJ

Oblikuj miselni vzorec na temo OPISI. Ključne besede so npr.: namen opisovanja, glagolski čas, predmet opisovanja (kaj opisujemo). Poleg besed uporabi znake, skice, barve …

KULTURNI DAN (petek, 10. 4.)

Učenci, ki želite vsebine 4. tedna še dodatno utrditi, rešite še interaktivne vaje:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html

(od str. 19 do 23)

3. teden: 30. 3.–3. 4.

Št. učne ure  Učna tema  Delo in gradivo
9. Značilnosti besedilne vrste – opisa države

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 1. del

Strani: 6−8, naloge: 1.−9.

*V ZVEZEK prepiši, kaj je značilno za opis države (zapis je v prilogi).

10.

Opis Slovenije (gledanje)

 

 

 

 

———————–

DOP SLJ

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 1. del

Strani: 9−12, naloge: 10.−24 (brez 17. naloge na strani 11).

*POSNETEK (12. naloga na str. 9):

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS7SDZ_1del&pages=8-9

———————————————————–

*Ustno opiši Slovenijo (17. naloga na strani 11).

ŠPORTNI DAN (30. 3.)

TEHNIŠKI DAN (3. 4.)

Učenci, ki želite vsebine 3. tedna še dodatno utrditi, rešite še interaktivne vaje:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html

(od str. 14 do 18)

Domača naloga: PREGLED REŠITEV

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=7991&file=1

2. teden: Delo na daljavo – 7. razred – slovenščina

5.

 

PON

23. 3.

Kazalni zaimki –

utrjevanje

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del

Strani: 36−38, naloge: 4.−10.

Interaktivno gradivo: prej se je potrebno registrirati

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html

Strani: 89−90, naloge: 5.−8.

 

Št.

učne ure

Učna tema Delo in gradivo Sem opravil/-a

6.

TOR

24. 3.

Zaimki –

utrjevanje

Reši učni list (priloga).

Naloge lahko prepišeš v zvezek in jih rešiš.

 

Interaktivno gradivo:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html

Stran 90, OVREDNOTI SE, PREVERI SVOJE ZNANJE, ALI VEŠ? (delo za zaključek).

https://www.znamzavec.si/vsebine/iZZV_SLO7/index.html

Preverjam svoje znanje o zaimkih …

https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak7UC&pages=98-99

 

7.

 

Predlog

 

 

 

 

 

 

 

————–

DOD SLJ

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 1. del

rešitve zaimki – utrjevanje

Strani: 78−79, naloge: 1.−6.

*V zvezek prepiši, kaj je značilno za predlog (zapis je v prilogi).

Interaktivno gradivo:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html

Strani: 95−97, naloge: 7.−11.

————————————————————————

*Sestavi nalogo za utrjevanje rabe predlogov.

 

8.

 

 

Predlog –

utrjevanje

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 1. del

Strani: 80−82, naloge: 7.−13.

Interaktivno gradivo:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html

Strani: 97−102, naloge: 12.−24.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak7UC&pages=112-113

 

1. teden: Delo na daljavo – 7. razred – slovenščina

Št.

učne ure

Učna tema Delo in gradivo Sem opravil/-a

1.

 PON

16. 3.

Oziralni zaimki

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del

Strani: 30−31, naloge: 1.−5.

*V zvezek prepiši, kaj je značilno za oziralne zaimke (zapis je v povezavi).

Interaktivno gradivo:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html

Strani: 81−83, naloge: 1.−5.

 

 

Št.

učne ure

Učna tema Delo in gradivo Sem opravil/-a

2.

TOR

17. 3.

Svojilni, vprašalni in oziralni zaimki –

utrjevanje

Reši učni list (priloga).

Naloge lahko prepišeš v zvezek in jih rešiš.

Interaktivno gradivo:

https://www.znamzavec.si/vsebine/iZZV_SLO7/index.html

Preverjam svoje znanje o zaimkih …

 

3.

 

SRE

18. 3.

Oziralni zaimki –

utrjevanje

 

 

————–

DOP SLJ

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del

Strani: 32−34, naloge: 6.−13.

Interaktivno gradivo:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html

Strani: 84−86, naloge: 6.−13.

————————————————————————

https://www.otroci.org/ucni-listi/ucni-listi-7-razred/slovenscina

*Reši naloge, ki se navezujejo na zaimke.

4.

 

PET

20. 3.

 Kazalni zaimki

SDZ Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, 2. del

Strani: 34−35, naloge: 1.−3.

*V zvezek prepiši, kaj je značilno za kazalne zaimke (zapis je v prilogi).

Interaktivno gradivo:

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__003/index.html

Strani: 88−89, naloge: 1.−4.

REŠITVE 2. ura: Utrjevanje svoj__ vpr__ ozir_ z

 

(Skupno 9.455 obiskov, današnjih obiskov 1)